Ostukorv on tühi
Ostukorv
0
  • Otsing
  • Sulge otsing
  • 0
    Ostukorv
Paie�ka

E-poe kasutusreeglid

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad e-poe reeglid (edasises tekstis nimetatud reegliteks) on pooltele kohustuslik juriidiline dokument, milles on sätestatud ostja ja ettevõtte UAB P. Markevičius ir Ko (edasises tekstis nimetatud müüjaks) õigused ja kohustused, ostu-müügilepingu sõlmimise, kaupade ostmise ja nende eest tasumise tingimused, kaupade kättetoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus ning teised kaupade ostu-müügiga e-poes e-tepalai.lt seotud sätted.

1.2. E-poes e-maare.ee on ostuõigus kõigil juriidilistel isikutel ja täisealistel füüsilistel isikutel, kelle teovõimelisust ei ole kohtu korras piiratud, ning 14- kuni 18-aastastel alaealistel isikutel ainult vanemate või hooldajate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad oma sissetulekut iseseisvalt käsutavad.

1.3. Käesolevaid reegleid kinnitades garanteerib ostja, et vastavalt reeglite punktile 1.2. on tal õigus osta kaupu e-poest e-tepalai.lt.

1.4. Müüjal on õigus reegleid igal ajal ühepoolselt muuta, parandada või täiendada, võttes arvesse õigusaktidega sätestatud nõudeid. Reeglite muudatused jõustuvad nende e-poes avaldamise hetkest. Kui ostja pärast muudetud reeglite avaldamist e-poodi edasi kasutab, tähendab see, et ostja on kõigi reeglite muudatustega tingimusteta nõus. 

1.5. E-poe www.e-maare.ee kauplemistegevus toimub Leedu, Läti ja Eesti territooriumil.

2.  Isikuandmete kaitse

2.1. Ostja saab e-poest e-maare.ee kaupu tellida pärast registreerumist ja vajalike andmete sisestamist.

2.2. E-poes e-tepalai.lt registreerumisel on ostja kohustatud esitama õiged isikuandmed. Ostja vastutab õigete isikuandmete esitamise eest. Juhul, kui ostjaks on juriidiline isik, peab ta esitama juriidilise isiku koodi ja KM-kohustuslase koodi (kui see on olemas). 

2.3. Ostja mõistab ja nõustub sellega, et müüja käsitleb ostja tegevusena igasugust tegevust, mida on teostatud ostja sisselogimisandmeid kasutades e-poodi sisse logitult, seepärast on ostja kohustatud tagama oma sisselogimisandmete saladuses hoidmise, ei tohi neid avaldata kolmandatele isikutele ning peab võtma tarvitusele kõik võimalikud turvameetmed, et kolmandad isikud neid kasutada ei saaks. 

2.4. Müüja kohustub ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldama, välja arvatud juhul, kui see on vajalik ostja tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks. Kõigil muudel juhtudel kehtib Leedu Vabariigi õigusaktidega sätestatud kord. 

2.5. Käesolevaid reegleid kinnitades nõustub ostja, et tema poolt esitatud isikuandmeid kasutatakse e-poes e-maare.ee kaupade ja teenuste müügi, müüja tegevuse analüüsi ja otseturunduse eesmärkidel. Samuti on ostja nõus sellega, et tema poolt esitatud e-posti aadressil ja telefoninumbril saadetakse teavitusi, mis on vajalikud kaupade tellimuse täitmiseks.

 3.  Ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. Iga tellimuse kohta sõlmitakse ostu-müügileping. Ostja ja müüja vahelist lepingut loetakse sõlmituks hetkest, kui ostja e-poes oma nimel ostukorvi kokku paneb, kättetoimetamise aadressi sisestab, tasumisviisi valib ja pärast käesolevate reeglitega tutvumist nuppu „Osta“ või „Telli“ vajutab ning ise kaupade eest tasub. 

3.2. Ostu-müügileping kehtib kuni antud lepingu järgsete kohustuste täieliku täitmiseni.

3.3. Ettevõte UAB P. Markevičius ir Ko säilitab kõiki ostja ja müüja vahel sõlmitud lepinguid.

4.  Ostja õigused ja kohustused

4.1. Ostjal on õigus osta kaupu e-poest e-tepalai.lt käesolevates reeglites ja muudel antud e-poe infoveergudel sätestatud korras.

4.2. Ostjal on õigus e-poega e-tepalai.lt sõlmitud ostu-müügilepingust keelduda, teavitades müüjat sellest e-posti teel.

4.3. Ostja kohustub tellitud kaupu vastu võtma ja nende eest kokkulepitud hinda maksma.

4.4. Juhul, kui ostja registreerimisvormis äratoodud andmed muutuvad, on ostja kohustatud neid viivitamatult uuendama.

4.5. Ostja kohustub oma sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldama. Sisselogimisandmete kaotamise korral on ostja kohustatud müüjat sellest viivitamatult teavitama.

4.6. E-poodi e-maare.ee kasutades nõustub ostja käesolevate ostu-müügireeglitega ja kohustub neist kinni pidama ning Leedu Vabariigi õigusakte mitte rikkuma.

5.  Müüja õigused ja kohustused

5.1. Oluliste asjaolude ilmnemisel on müüjal õigus e-poe tegevus ilma eraldi hoiatuseta ajutiselt või alaliselt lõpetada.

5.2. Müüja kohustub looma kõik tingimused, et ostja saaks e-poe e-tepalai.lt poolt osutatavaid teenuseid nõuetekohaselt kasutada.

5.3. Juhul, kui ostja püüab kahjustada e-poe e-tepalai.lt töö stabiilsust ja turvalisust, ei täida oma kohustusi, tellimusi esitades ei tasu nende eest, ostjaga ei ole äratoodud kontaktandmeid kasutades mitu korda võimalik ühendust saada või kui ostja kahjustab e-poe tegevust, sellega seotud sotsiaalvõrgustikke või muud ruumi muul moel, on müüjal õigus viivitamatult ja ilma ette hoiatamata ostja e-poe e-maare.ee kasutamisvõimalusi piirata, peatada või lõpetada, ostja tellimused täitmata jätta, kuritahtlikud ostjad aga kriminaalvastutusele võtta.

5.4. Müüja kohustub austama ostja õigust ostjale kuuluvatele isikuandmetele, mis on ära toodud e-poe e-tepalai.lt registreerimisvormis, ning neid kolmandatele isikutele mitte edastama.

5.5. Müüja kohustub ostja tellitud kaubad ostja poolt näidatud aadressile kohale toimetama.

5.6. Juhul, kui müüja oluliste asjaolude tõttu ostjale tema poolt tellitud kaupa tarnida ei saa, on müüja kohustatud pakkuma ostjale analoogilist või võimalikult sarnast kaupa. Kui ostja selle pakkumisega ei nõustu, tagastab müüja ostja poolt tasutud raha ostjale 5 tööpäeva jooksul.

5.7. Müüjal on õigus paigutada e-poodi teiste internetilehekülgede linke, kuid ta ei vastuta neis antava teabe ega teostatava tegevuse eest.

6.  Kaupade hinnad ja nende eest tasumise kord

6.1. E-poes ja koostatud tellimusel on hinnad ära toodud eurodes koos käibemaksuga. 

6.2. Iga konkreetse kauba kõrval on selle kirjeldus. Juhul, kui ostjale esitatud teabest ei piisa, on ta kohustatud lisainformatsiooni saamiseks müüja poole pöörduma. Kaupa tellides kinnitab ostja, et e-poes ära toodud teave kauba kohta on põhjalik ja talle arusaadav.

6.3. Müüjal on õigus igal ajal, ilma ostjat teavitamata, muuta e-poes müüdavate kaupade sortimenti, nende kirjeldusi, hindu, kättetoimetamise tingimusi ning muud e-poes olevat informatsiooni.

6.4. Tasu kauba kättetoimetamise eest ei ole arvestatud kauba hinna sisse, kui selgelt ei ole ära näidatud teisiti.

6.5. Ostja saab kaupade eest tasuda ühel järgmistest viisidest:

6.5.1. Ostja saab kaupade eest tasuda maksesüsteemi Paysera kaudu, mille abil ta juhitakse oma e-panka. Tasuda saab ka maksesüsteemi PayPal kaudu.

6.5.2. Pangaülekandega arvelduskontole:

UAB „P. Markevičius ir Ko“

ak nr LT84 7044 0600 0298 7641

pank AB SEB Vilniaus bankas, panga kood 70440 

6.5.3. Tasuda saab ka sularahas, kauba kättesaamisel ostja poolt valitud UAB P. Markevičius ir Ko esindusest. 

6.6. Kui on valitud tasumisviis 6.5.1. või 6.5.2. ning kaupade eest ei ole 5 (viie) tööpäeva jooksul tasutud, on ettevõttel UAB P. Markevičius ir Ko õigus tellimus ilma ette hoiatamata tühistada. 

6.7. Ostja näeb tellimislehte-ettemaksuarvet ja võib selle välja printida. 

7. Kaupade kättetoimetamine

7.1. Müüja toimetab kaubad kohale Leedu (välja arvatud Kuršių Nerija), Läti ja Eesti territooriumile.

7.2. Ostja, kes on tellimise ajal valinud kaupade kättetoimetamise teenuse, kohustub esitama kaupade täpset kättetoimetamisaadressi, postiindeksit, kontakttelefoni numbrit ja muud täiendavat informatsiooni (trepikoja kood jms).

7.3. Ostja kohustub kaubad isiklikult vastu võtma. Juhul, kui ostja ei saa kaupu ise vastu võtta, kaubad on aga näidatud aadressile kohale toimetatud, ei ole ostjal õigust müüjale kaupade kättetoimetamise osas pretensioone esitada.

7.4. Ostja kohustub võtma kaubad vastu järgmisel päeval pärast teate saamist, et saadetis talle kätte toimetatakse. Kui ostja saadetist vastu ei võta, teostatakse kättetoimetamist korduvalt. Müüjal on õigus ostjalt korduva kättetoimetamise eest tasu küsida, kui ta on selle kättetoimetamise tõttu lisakulusid kandnud. 

7.5. Kaubad toimetab kätte müüja, müüja volitatud esindaja (kuller) või ostja saab kaubad kätte ettevõtte UAB P. Markevičius ir Ko esindusest,  või saate need kätte iseteenindusterminalist, sõltuvalt sellest, missuguse kättetoimetamisviisi ostja valinud on.

7.6. Müüja toimetab kaubad ostjale kohale kaupade kirjeldustes ära toodud tähtaegadest juhindudes. Erandjuhtudel võib kaupade kättetoimetamine müüjast sõltumatute ettenähtamatute asjaolude tõttu hilineda. Niisugusel juhul kohustub müüja viivitamatult ostjaga ühendust võtma ja kaupade kättetoimetamise tingimused kooskõlastama.

Müüja on igal juhul vaba vastutusest kaupade kättetoimetamistähtaegade rikkumise eest juhul, kui kaubad on jäänud ostjale kättetoimetamata või on toimetatud kätte valel ajal ostja enese süül või müüjast sõltumatutel asjaoludel.

7.7. Kättetoimetamise hind sõltub tellitud kaupade kaalust, mahust ja mõõtmetest. Ostja on kohustatud müüjat viivitamatult teavitama, kui saadetis on tarnitud muljutud või muul moel kahjustatud pakendis, kui saadetises on kaupu, mida ei ole tellitud, kaupade hulk ei lange tellituga kokku või ei ole kaupade komplektsus täielik.

7.8. Juhul, kui ostja on kaupade kättetoimetamisel märganud pakendi kahjustusi, on ta kohustatud kulleri poolt esitatavale saadetise kättetoimetamisdokumendile vastava märkuse tegema või nende rikkumiste kohta eraldi akti koostama. Seda on ostja kohustatud tegema kulleri juuresolekul. Juhul, kui nii ei tehta, on müüja vaba vastutusest ostja ees kaupade kahjustuste osas, mis on seotud rikutud pakendiga, mida ostja ei ole kulleri kättetoimetamisdokumendis ära märkinud.

7.9. Ostja ei saa omal äranägemisel muuta kaupade kättetoimetamisaadressi, kui saadetis on juba välja saadetud. Juhul, kui kättetoimetamiskohta muudetakse isiklikul kokkuleppel kulleri või muu kättetoimetamisteenust osutava teenistusega, ei ole müüja saadetiste kättetoimetamistähtaegadest kinni pidamise eest vastutav ning tal on õigus nõuda ostjalt täiendavat tasu lisakulutuste eest, mis on põhjustatud omavolilisest kliendi kättetoimetamisaadressi muutmisest pärast saadetise välja saatmist (kantud kulud võidakse katta, väljastades ostjale täiendava arve või tasaarvestusega tagastatavate kaupade summast).

8.  Garantii

8.1. Kõigile e-poes müüdavatele kaupadele antakse tootja kvaliteedigarantii.

8.2. E-poes müüdavate kaupade kõlblikkusaeg on piiramatu, kui toote kõrval ei ole näidatud teisiti.

9.  Kaupade tagastamine ja vahetamine

9.1. Kaupade tagastamine toimub vastavalt Leedu Vabariigi valitsuse 22. juuli 2014 määrusega nr 738 (Žin., 2014, nr 2014-10565) kinnitatud jaekaubanduse reeglitele. 

9.2. Soovides kaupa tagastada või vahetada, saab ostja seda teha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast kauba ostjale kättetoimetamise päeva, teavitades müüjat e-posti teel ja täites spetsiaalse kaupade vahetamise-tagastamise vormi, näidates seal ära tagastatava kauba nimetuse, tellimuse numbri ja tagastamise põhjused.

9.3. Raha kantakse ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul pärast tagastava toote ja nõuetekohaste tagastamisdokumentide saamise päeva.

9.4. Kaupade kättetoimetamiskulusid ostjale ei hüvitata. 

9.5. Kauba tagastamiskulud kannab ostja.

9.6. Tagastatav kaup peab olema korralikus originaalpakendis, kasutamata ja rikkumata, sama komplektsusega, nagu ostja selle sai, ning kaubandusliku välimusega (kahjustamata etiketid jne) (seda punkti ei kohaldata juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetne kaup). Kauba tagastamisel tuleb esitada selle ostudokument.

9.7. Müüjal on õigus ostja poolt tagastatavaid kaupu mitte vastu võtta, kui ostja ei pea kinni 2., 3. ja 5. punktis sätestatud tagastustähtaegadest ja -tingimustest. Ostja poolt tagastatavat kaupa hinnatakse, kas see on tagastatud ülalloetletud tingimustest kinni pidades. Kui tingimusi ei täidetud, siis raha ei tagastata. Niisugusel juhul lepitakse kauba kohaletoimetamise või kättesaamise osas kokku individuaalselt. 

9.8. Saadud vale kauba ja/või ebakvaliteetse kauba tagastamisel kohustub müüja niisuguse kauba vastu võtma ja selle mõistliku aja jooksul analoogse sobiva kauba vastu vahetama.

9.9. Juhul, kui müüjal ei ole vahetamiseks sobivat kaupa, tagastatakse ostjale tema poolt tasutud summa, kaasa arvatud ka tasu kättetoimetamise eest.

10.  Teavitamine

10.1. Müüja saadab ostjale kõik teated viimase poolt registreerimisvormis esitatud e-posti aadressile.

10.2. Ostja saadab müüjale kõik teated ja küsimused müüja e-poe jaotuses „Kontaktandmed“ ära toodud aadressil.

11.  Lõppsätted

11.1. E-poe e-tepalai.lt kasutusreeglid on koostatud Leedu Vabariigi õigusaktidest juhindudes, sellepärast kohaldatakse nende alusel tekkivatele suhetele Leedu Vabariigi õigust.

11.2. Kõik erimeelsused, mis on tekkinud ostja ja müüja vahelisest ostu-müügilepingust või sellega seotud, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse erimeelsused Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.