Ostukorv on tühi
Ostukorv
0
  • Otsing
  • Sulge otsing
  • 0
    Ostukorv
Paie�ka

Andmekaitse

1. Internetipoest www.e-maare.ee saab ostja kaupu tellida pärast registreerumist ja registreerumisel nõutavate andmete sisestamist.

2. Internetipoodi www.e-maare.ee registreerumisel on ostja kohustatud esitama tõesed isikuandmed. Ostja vastutab õigete andmete esitamise eest. Juhul, kui ostjaks on juriidiline isik, peab ta esitama juriidilise isiku koodi ja KM-kohustuslase koodi (kui see on).

3. Ostjal on õigus igal ajal registreerumisandmeid muuta ja täiendada ning oma registreerumine kustutada.

4. Ostja mõistab ja nõustub sellega, et mistahes tegevust, mida teostatakse ostja sisselogimisandmetega internetipoodi sisselogitult, käsitleb müüja ostja poolt teostatava tegevusena, seepärast kohustub ostja tagama sisselogimisandmete saladuse hoidmise ja neid kolmandatele isikutele mitte avaldama, ning samuti võtma tarvitusele kõik võimalikud turvameetmed, et kolmandad isikud neid andmeid ei kasutaks. 

5. Registreerudes annab ostja müüjale õiguse käesolevates reeglites sätestatud eesmärkidel korjata, koguda, süstematiseerida, kasutada ja hallata kõiki ja mistahes isikuandmeid, mida ostja on internetipoodi www.e-maare.ee registreerudes, seda külastades ja selle teenuseid kasutades otseselt või kaudselt esitanud.

6. Ostja poolt esitatud isikuandmeid hallatakse vastavalt Leedu Vabariigi isikuandmete juriidilise kaitse seaduses sätestatud nõudmistele ning teistele Leedu Vabariigi õigusaktidele, mis antud andmete haldamist ja kaitset reglementeerivad. Ostja isikuandmeid hallates ja säilitades võtab müüja kasutusele organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, mis tagavad isikuandmete kaitsmise juhusliku või seadusevastase hävimise, muutmise, avalikuks tuleku ja mistahes muu ebaseadusliku haldamise eest.

7. Ostja isikuandmeid kasutatakse ostja identifitseerimisel, ostja ja isiku, kellele kaubad tarnitakse, täisealisuse kindlaks tegemisel (Leedu Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel), kaupade müügil ja kättetoimetamisel, arveldusdokumentide väljastamisel, raha tagastamisel ülemaksete ja (või) ostja poolt tagastatud kaupade eest ning teiste ostu-müügilepingust tulenevate kohustuste täitmisel. Otseturunduse eesmärkidel kasutatakse ostja isikuandmeid ainult ostja nõusolekul. Ostja avaldab oma nõusolekut registreerumisankeedi täitmisel, märkides ära vastavad väljad ankeedil.

8. Ostja poolt esitatud isikuandmeid kasutavad eranditult ainult müüja ja tema partnerid, kellega müüja internetipoe www.e-maare.ee administreerimisel, kaupade kättetoimetamisel ja (või) teiste, ostja tellimuse esitamise ja täitmisega seotud teenuste osutamisel koostööd teeb. Müüja ei avalda ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud käesolevas punktis eelnevalt mainitud partnerid, või kui ta on selleks kohustatud Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.

9. Müüja võib statistilistel eesmärkidel kasutada andmeid, mis ostja isikuga otseselt seotud ei ole, st andmeid ostetud kaupade kohta. Niisuguseid statistilisi andmeid kogutakse ja hallatakse nii, et see ei võimalda kindlaks teha ostja isikusamasust ega muid isikuandmeid, mille alusel oleks võimalik isikusamasust kindlaks teha.

10. Ostja, kes ei soovi müüja poolt talle mõeldud pakkumusi saada, peab registreerumisankeedis märkima, et niisuguseid teateid ega pakkumusi talle ei saadetaks. Ostja soovil ei kasuta müüja ostja isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel ega saada ostjale reklaam- ja infoteateid, välja arvatud need, mis on vajalikud ostja poolt esitatud tellimuse täitmiseks.

11. Ostjal on õigus igal ajal, esitades vahendajale avalduse, tutvuda vahendaja poolt hallatavate ostja isikuandmetega ning sellega, kuidas neid hallatakse; nõuda valede, puudulike või ebatäpsete isikuandmete parandamist; nõuda oma isikuandmete haldamistegevuste, välja arvatud säilitamine, peatamist, kui andmeid hallatakse seadusi ja käesolevate reeglite tingimusi rikkudes.

12. Müüjal on õigus käesolevaid tingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades sellest ostjat internetipoes www.e-maare.ee ja (või) ostja poolt esitatud e-posti aadressil. Juhul, kui ostja kasutab internetipoe www.e-maare.ee teenuseid ka pärast seda, kui muutused on teostatud, tähendab see, et ostja on nendega nõus.